POGOJI POSLOVANJA

1. Splošne določbe

 1. člen Predmet pogojev

(1) Ti pogoji poslovanja podrobneje urejajo splošne pogoje opravljanja storitev in prodaje izdelkov ponudnika Odkritje, Rok Križan s.p.

(2) Pogoji poslovanja se v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu uporabljajo v pravnih razmerjih med ponudnikom Rok Križan s.p. in uporabniki in naročniki storitev ter kupci izdelkov.

 1. člen Pomen uporabljenih pojmov in okrajšave
 • Ponudnik je Svetovanje in storitve Odkritje, Rok Križan, s.p.
 • Storitve so storitve kot jih opredeljuje 4. člen teh pogojev
 • Izdelki kot izdelki kot jih opredeljuje 5. člen teh pogojev
 • Naročnik je katerakoli pravna ali fizična oseba, ki vstopa v pravno razmerje s ponudnikom.
 1. člen Tehnična podpora

(1) Strankam je na voljo tehnična podpora ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte info@odkritje.si.

(2) Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani odkritje.si ali poslani na info@odkritje.si iz kontaktne e-pošte stranke, ki jo je ta predhodno navedla. Ponudnik ni dolžan upoštevati zahtevke prejete preko telefonskih pogovorov ali drugih komunikacijskih kanalov. 

2. Storitve

 1. člen Storitve

Ponudnik izvaja in opravlja storitve spletnih strani, storitve grafičnega oblikovanja, storitve registracije in upravljanja domen, storitve gostovanja ter izobraževanja.

(1) Storitve spletnih strani vključujejo:

– izdelavo spletnih strani

– izdelavo spletne trgovine

– optimizacijo spletnih strani in spletnih trgovin

– tehnično vzdrževanje spletnih strani in spletnih trgovin (ter elektronske pošte)

(2) Storitve grafičnega oblikovanja:

– izdelavo celostne grafične podobe in posameznih elementov slednje

– pripravo spletne grafike

– izdelavo promocijskega materiala

– oblikovanje embalaže

(3) Storitve registracije in vzdrževanja domen vključujejo:

– registracijo in upravljanje domen

(4) Storitve gostovanja vključujejo:

– gostovanje

(5) Storitve izobraževanja vključujejo:

– uporaba pisarniške programske opreme (MS Office)

 1. člen Izdelki

Ponudnik prodaja naslednje končne izdelke:

 • spletne strani,
 • spletne trgovine,
 • spletne vizitke,
 • promocijski material,
 • spletna grafika,
 • embalaža.

3. Pravice in obveznosti ponudnika

 1. člen Prejem naročila

(1) Ponudnik se zavezuje od prejema naročila za posamično storitev ali izdelek odgovoriti v največ 3 delovnih dneh, izjemoma 5, če narava storitve zahteva pripravo obsežnejše ponudbe.

Ponudniku je pridržana pravica do spremembe obsega in nadomestila ponudbe, pod pogojem, da je sprememba v interesu naročnika. O spremembi je dolžan naročnika obvestiti.

 1. člen Sklenitev pogodbe

(1) Pogodba med ponudnikom in naročnikom je sklenjena s pisnim sprejemom ponudbe s strani naročnika in končno potrditvijo te s strani ponudnika.

(2) V kolikor je v zvezi s storitvijo potreben načrt dela je ta sestavni del pogodbe med ponudnikom in naročnikom.

(3) Za vse spremembe pogodbenega razmerja stranki uporabljata elektronska ali pisna sredstva komunikacije.

 1. člen Izvršitev naročila

(1) Ponudnik se zavezuje opraviti storitve in izdelati izdelke v skladu z navodili in sklenjeno pogodbo ter vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji.

Ponudnik ob izvrševanju naročila upošteva interese naročnika in ravna po pravilih stroke.

(2) Odstop od navodil je mogoč le s soglasjem naročnika, če pa to ni mogoče pa le, če je to v interesu naročnika. Ponudnik se zavezuje naročnika o spremembi nemudoma obvestiti.

 1. člen Avtorske pravice

(1) Vsa vsebina objavljena na spletnih straneh odkritje.si je last ponudnika in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

(2) Dokumenti, objavljeni na spletnih straneh se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika.

(3) Vse reprodukcije ali primerki vsebine spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2021 Odkritje – Vse pravice pridržane).

Ponudnik aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

 1. člen Splošno delovanje omrežja Internet in vzdrževalna dela

(1) Delovanje storitev in izdelkov ponudnika je odvisno od splošnega delovanja omrežja Internet. Na strani strežnikov odkritje.si in njihove priključitve v internet bo ponudnik naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik ne odgovarja za delovanje spletnega omrežja ali delovanja strežnikov.

(2) Ponudnik se obvezuje, da bo vsa potrebna vzdrževalna dela izvajal v časovnem okviru, ko bo predvidena uporaba strežnika in s tem izpad delovanja storitev najmanjša. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 3 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte.

Časovni okvir in prekinitve se ne nanašajo na izredne in nujne popravke. Med te spadajo popravki, čigar zamuda pri izvajanju bi lahko bistveno vplivala na varnost in zaupnost podatkov na strežnikih ponudnika.

 1. člen Objava referenc

(1) Ponudnik si pridržuje pravico, da med svojimi referencami javno objavi tako dejstvo sodelovanja z naročnikom kot predmet sodelovanja (rešitev).

(2) Prav tako sme ponudnik na svojem spletnem mestu, publikacijah ali družabnih omrežjih objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

4. Pravice in obveznosti naročnika

 1. člen Denarni predujem

(1) Naročnik se zavezuje, da bo v 5 delovnih dneh od potrditve ponudbe plačal denarni predujem v višini 20 % končnega nadomestila, če nadomestilo za storitev ali izdelek znaša več kot 200 EUR.

(2) Plačani denarni predujem se naročniku ne vrne v kolikor razlogi za dostop od pogodbe izvirajo iz njegove sfere.

 1. člen Reklamacije

(1) Naročnik je dolžan napake ali drug odstop od navodil sporočiti v 5 dneh od dneva, ko napako ali odstop od navodil zazna oziroma najkasneje v 5 delovnih dneh od opravljene storitve ali prodanega izdelka.  

 1. člen Spoštovanje avtorskih in drugih pravic

(1) Naročnik se strinja, da bo upošteval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije in drugo, kar bo objavljal na spletnih straneh, prosto avtorskopravnega varstva oziroma dano v uporabo vsem (v javno dobro), razen tistega, za kar avtor izrecno zahteva drugače. Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 1. člen Masovno pošiljanje elektronske pošte in pošiljanje nezaželenih sporočil

(1) Masovno pošiljanje elektronske pošte s strani naročnika na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso izrecno odobrili, je prepovedano in se smatra, kot grobo kršenje teh pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo prekinitev dobave storitev z izjemo storitev, ki so nujne po naravi.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k povračilu nastale poslovne škode oz. plačilu odškodnine v minimalnem znesku 3.000 €.

(2) Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki v to izrecno privolijo ter v primeru, ko naslovnik to izrazi s prijavo na t. i. poštno listo (ang. mailing list).

Ponudnik lahko zavrne ali časovno odloži pošiljanje večje število elektronskih sporočil, ki imajo naravno masovne pošte, če smatra, da to dejansko ali potencialno lahko povzroči škodo njemu ali tretjim osebam.

 1. člen Povrnitev škode

(1) Naročnik se zavezuje ponudniku plačati nadomestilo za nastalo škodo, ki je temu nastala brez njegove krivde pri izpolnjevanju naročila.

5. Plačilo nadomestila za opravljene storitve in izdelke

 1. člen Plačilo nadomestila za opravljene storitve in izdelke

(1) Nadomestilo za opravljeno storitev ali prodani izdelek je naročnik dolžan plačati v roku navedenem na računu, ponudbi, predračunu ali pozivu. Če ni navedeno drugače, velja 15-dnevni rok od dne izstavitve računa, ponudbe, predračuna oziroma poziva.

Nadomestila, ki se obračunavajo za posamezni mesec, se prvič obračunajo za celotni mesec, v katerem je nastala podlaga za obračuna nadomestila, in zadnjič za celotni mesec, v katerem je prenehala podlaga za obračun nadomestila.

(2) V primeru neplačila nadomestila si ponudnik pridržuje pravico, da storitve, ki jih opravlja za naročnika, začasno ustavi oziroma izvaja v omejenem obsegu ali teh sploh ne izvaja. Ob tem upošteva načelo ne-povzročanja škode.

6. Odstop od pogodbe in odpoved del

 1. člen Odstop od pogodbe s strani naročnika

(1) Naročitelj lahko odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe je naročnik dolžan sporočiti ponudniku v najkrajšem možnem času vendar ne več kot v 2 delovnih dneh od nastopa razlogov za odstop in v pisni obliki.

(2) V primeru odstopa od pogodbe gre ponudniku plačilo za njegov trud v višini plačanega denarnega predujma. Naročnik je poredredno dolžan povrniti nastalo škodo, če je odstopil od pogodbe brez utemeljenih razlogov.

19.člen Odstop od pogodbe s strani ponudnika

(1) Ponudnik lahko odstopi od naročila kadar hoče vendar ne ob neprimernem času. Če odstopi ob neprimernem času in brez utemeljenih razlogov je naročniku dolžan povrniti nastalo škodo.

(2) Ponudnik se zavezuje, da bo tudi po odpovedi nadaljeval tiste posle, ki jih ni mogoče odlašati in ne ogrožajo delovanja strežnika in drugih elementov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje in nudenje storitev, dokler naročitelj nima možnosti prevzeti skrbi zanje vendar največ 7 dni po prenehanju razmerja.

(3) Ne glede na določbo 2. odstavka si ponudnik pridržuje pravico, da nemudoma preneha z opravljanjem vseh storitev za naročnika v kolikor ta s svojimi ravnanji ali opustitvami povzroča ali lahko povzroči škodo za ponudnika ali njegove druge naročnike.

7. Odgovornost

 1. člen Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

(1) Ponudnik in naročnik se zavezujeta k spoštovanju načel in določil Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

(2) Izrecno se ponudnik in naročnik zavezujeta k vzdržanju ravnanj, ki vodijo ali bi lahko vodila v nepooblaščeno razkritje, zlorabo ali uničenje osebnih podatkov.

(3) Vse aktivnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov so urejene v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani ponudnika in morebitnih drugih pisnih sporazmuih med ponudnikom in posamičnim naročnikom.

 1. člen Varnost IKT tehnologije

(1) Ponudnik in naročnik si ves čas trajanja razmerja prizadevata za uporabo najvarnejših orodij in visoke stopnje zaščite podatkov.

(2) Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev in izdelkov tako zase kot za svoje uporabnike.

 1. člen Varovanje poslovne skrivnosti

(1) Ponudnik in naročnik se obvezujeta, kot poslovno skrivnost varovati podatke, ki jih kot takšne opredeljuje Zakon o poslovni skrivnosti ali jih kot poslovno skrivnost opredeli ponudnik.

Enako velja za podatke do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, ves čas sodelovanja, in še vsaj tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

 1. člen Odgovornost ponudnika

(1) Ponudnik v zvezi z opravljeno storitvijo ali prodanim izdelkom odgovarja izključno naročniku s katerim je vstopil v pravno razmerje in ne morebitnim tretjim osebam.

(2) Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na strežnikih in v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka, dobička oz. kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja omrežja ali strežnikov ter izgube, poškodbe ali odtujitve naročnikovih podatkov.

Ponudnik prav tako ne odgovarja za orodja povezana z delovanjem spletne strani (vtičniki in druga orodja povezana z oglaševanjem) katere upravljajo tretje osebe četudi so takšna orodja povezana s storitvami ali izdelki ponudnika.

(3) Ponudnik se zavezuje, da bo izdeloval varnostne kopije podatkov, vendar ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nepravilnostjo hranjenih podatkov ali njihove izgube. Na zahtevo naročnika se lahko delovne podatke iz podatkovne baze varnostno prenese k tretjim osebam, pod pogoji ponudnika.

8. Končna določila

 1. člen Reševanje nesoglasij in sporov

(1) Ponudnik si prizadeva za mirno reševanje morebitnih nesoglasij ali sporov.

(2) Nesoglasja lahko uporabniki storitev in izdelkov izrazijo v reklamaciji ali pritožbi, ki jo posredujejo na elektronski naslov info@odkritje.si

(3) Za vse morebitne spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. člen Spremembe pogojev poslovanja

(1) Spremembe teh pogojev sprejme poslovodstvo ponudnika.

(2) Ob vsaki spremembi pogojev se določi prečiščeno besedilo, ki se objavi na spletni strani odkritje.si in velja od dneva objave.

Scroll to Top

GENERALKO - VIZITKE

Poslovna vizitka je bila oblikovana za podjetje, ki se ukvarja s čiščenjem prostorov in urejanjem okolice. Poleg vizitke smo za podjetje oblikovali tudi celostno grafično podobo in izdelali spletno stran.

  pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

   pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

   LEPOTNI SALON V.I.P. - LETAK

   Promocijski letak se je zasnoval in oblikoval za Lepotni salon V.I.P. Grafično se je letak izdelal s prikazom na eni strani frizerske in na drugi strani kozmetične storitve, hkrati pa je služil tudi kot kupon za popust.

    pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

     pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

     EPRO D.O.O. - PREDSTAVITVENA BROŠURA

     Za podjetje Epro d.o.o. se je oblikovalo predstavitveno brošuro, ki so jo razdelili udeležencem na predavanju o varnostnem inženiringu. Poleg brošure se je oblikoval tudi obrazec z darilom za udeležene. Namen obrazca je bil pridobitev e-mail naslovov za kasnejše mailing promocijske ponudbe.

      pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

       pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

       GENERALKO.SI

       Ko je podjetje začelo s svojo zgodbo, smo ga predstavili na spletu ter nato zanj raziskali trg ter se povezali s prvimi strankami. Do pritoka slednjih smo upravljali tudi Google oglaševanje.

        pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

         pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

         ODKRITJE.SI

         Tudi za našo stran se izvaja redne aktivnosti na področju digitalnega marketinga v okviru družbenih omrežij, iskalnikov, povezovanj in mnogo drugega.

          pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

           pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

           Prikaži (klik na sliko)

           BE-HEMPY.SI

           Be-hempy.si, spletna trgovina odličnih CBD izdelkov in nasvetov za vsakogar. Izbrate lahko med kakovostnimi CBD izdelkih različnih vrst.

            pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

             pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

             Prikaži (klik na sliko)

             GENERALKO.SI

             Generalko.si, spletna vizitka narejena za podjetje, ki nudi celostne storitve na področju urejanja okolice in čiščenja notranjih prostorov.

              pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

               pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

               Prikaži (klik na sliko)

               ODKRITJE.SI

               Tudi odkritje.si, spletna stran na kateri se predstavljamo, predstavlja naše delo. Na strani lahko spoznate našo zgodbo, storitve katere vam nudimo in stopite z nami v stik kadarkoli.

                pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg

                 pdf, doc, dox, png, jpg, jpeg